משלוח מהיר עד פתח הבית וחינם ברכישה מעל 449 ₪

תקנון פעילות השקה מהדורת Reverse

הגדרות:
בתקנון זה יהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם אלא אם מתחייב אחרת מהקשר הדברים.

"הפעילות" : פעילות הנערכת לפי כללים ותנאים שבתקנון זה. ההשתתפות בפעילות מעידה על
הסכמת המשתתף לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואולם מתייחסים, כמובן גם
לנשים.

"עורכת הפעילות/החברה": קבוצת "בן דרור בע"מ" ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים עמה.

"משתתף" – כל משתתף אשר מעלה סטורי הוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"תקופת הפעילות": הפעילות תחל ביום 09/03/21 ותסתיים ביום 11/03/21. עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות לפי מידת הצורך, לרבות להפסיקה ו/או לבטלה. כל שינוי כאמור יובא לידיעת הציבור באמצעות עדכונים שיפורסמו ע"י עורכי הפעילות.

1. תנאי ההשתתפות המצטברים בפעילות:

1.1 על המשתתף להעלות סטורי ובו הוא חובט ברוורס ומתייג את עמוד האינסטגרם שלנו @wilson.co.il.
1.2 בתום תקופת הפעילות ייבחר ע"י צוות שופטים הסטורי המקורי ביותר. הזוכה שייבחר יזכה במחבט ממהדורת ה-Reverse במתנה.
1.3 מובהר כי בחירת הזוכה תיעשה מבין משתתפים שעונים על הפרטים המופיעים בסעיף מספר 1.1 כאמור ואשר מילאו את כל הפרטים הנדרשים ולפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

1.4 יודגש כי המשתתף כאמור בסעיף 1 זה, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:

1.4.1 הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

1.4.2 הוא מאשר ומסכים כי ייתכן והוא יזכה לפומביות וחשיפה ברשת האינטרנט ובאמצעי מדיה נוספים והוא מסכים לכך.

1.4.3 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. בהשתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בפעילות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
1.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בפעילות יהיה זכאי להשתתף אדם אשר עונה על התנאים המצטברים להלן:
1.5.1 גולש אשר העלה סטורי בו הוא חובט ברוורס ותייג את עמוד האינסטגרם שלנו @wolsin.co.il;
1.5.2 הגולש נתן את הסכמתו לתנאי התקנון;
1.5.3 ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות וחברות הבת שלה, עובדיה, מנהליה, שותפים ובני משפחות של כל הנ"ל.

2. הזכייה בפעילות:
2.1. צוות שופטים, שיורכב מנציגי עורכת הפעילות (להלן: "צוות השופטים"), יקבעו בתום תקופת הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי את הסטורי המקורי ביותר מבין אלו שהועלו ע"י המשתתפים במהלך תקופת הפעילות.
2.2. לאחר הכרזת הזוכה תנסה עורכת הפעילות ליצור קשר עם הזוכה בפרס ע"פ מספר הטלפון/האימייל שהמשתתף מסר. במידה ולא ישיב הזוכה לפניית עורכת הפעילות אליו בדבר הזכייה ולא ייוצר קשר עם הזוכים עצמם בתוך שלושה ימים מפניית עורכת הפעילות בדבר החלטת צוות השופטים (ושיכלול לפחות 2 ניסיונות), יוענק הפרס לזוכה חלופי שהגיע במקום שלאחריו.
2.3. הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה יעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת הפעילות.
2.4. מועמד לזכייה שלא עמד בתנאי התקנון תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
2.5. על החלטתו הבלעדית של צוות השופטים ו/או על כל עניין הנוגע אליה לא ניתן יהיה לערער, וקביעתה של עורכת הפעילות בעניין זה הינה סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.
2.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

• חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
• סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו של הזוכה.
• סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
• הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם עורכת הפעילות.
• הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס.
• כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
• הפרת תקנון זה.

3. הפרסים והענקתם:
3.1 מימוש הפרס: מחבט ממהדורת ה-Reverse במתנה.
3.2 עורכת הפעילות תהא זכאית לצלם את הזוכה בעת קבלת הפרס ולפרסם את התמונות מבלי שהזוכה וכל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי.
3.3 קבלת הפרס ע"י הזוכה תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות עורכת הפעילות ע"פ התקנון ועורכת הפעילות תהא פטורה מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו.
3.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את זהות וכמות הפרסים, כולם או חלקם. מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים נוספים על הפרסים האמורים, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.
3.5 החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרסים ו/או בקשר עמם.

4. פסילת משתתפים
4.1. עורכת הפעילות תהא רשאית למנוע השתתפות משתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד עורכת הפעילות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.
4.2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שתמצא לנכון, אשר יש בה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את הזכייה.
4.3. עורכת הפעילות רשאית לבטל את הזכייה למשתתף הזוכה שזכה במבצע תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה, הפרה של התקנון או כל דין או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה.

5. אחריות
5.1. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. בכלל זה, עורכת הפעילות אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות.
5.2. כל משתתף במבצע בעצם השתתפותו מצהיר, כי ידוע לו, כדלקמן:
5.2.1 כי לא ניתן להבטיח כי כל הפעולות של המשתתף, יקלטו במחשבי עורכת הפעילות במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בעורכת הפעילות ו/או במי מטעמה, כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת, לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות במערכות הרלוונטיות, או בעתות חירום לאומי או מסיבות בטחון לאומי, והמשתתף מותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות כפופה לזמינות ותקינות רשת התקשורת.
5.2.2 כי ידוע לו כי כתובת הדואר האלקטרוני נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה ועל כן לא יהיה רשאי להעלות נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת לתוכנות האמורות.
5.2.3 כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצ"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוצ"ב אירועים שאינם תלויים בעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
5.2.4 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בפעולתו ו/או הסכמתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורכת הפעילות בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.
5.2.5 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש הקשורים בפרס ו/או במימושו ו/או באי מימושו.
עורכת הפעילות לא תהיה אחראית למימוש הפרס ע"י המשתתף אלא אך ורק לאספקת הפרסים לידי המשתתף הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית כלפי כל אדם ו/או גוף ככל שתתבטל ו/או תידחה.
5.2.6 המשתתף מתחייב לשפות את עורכת הפעילות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בהם.
5.2.7 המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכלל, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווח ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או ממחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

6. שונות
6.1. השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת של המשתתף לקבלת שיחת טלפון ו/או הודעת מייל ו/או הודעת פייסבוק מעורכת הפעילות בקשר עם הודעה על הזכייה בפרס.
6.2. הזכות לקבלת הפרס הינה אישית ומוקנית לזוכה. הזוכה לא יוכל להסב את הזכות לקבלת הפרס או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף.
6.3. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולשנות את הפרס היומי או את פרסם הצילום, ולהציע פרס חלופי באותו ערך, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. כן רשאית עורכת הפעילות לשנות את הפרסים המשניים ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
6.4. שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון, יהא לעורכת הפעילות בלבד ולא תהא סמכות לכל גורם אחר לחייב את עורכת הפעילות בעניין זה.
6.5. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למי מהזוכים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות.
6.6. למשתתף ידוע כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון.
6.7. כל מס, היטל, או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הפרס שיחולקו במסגרת הפעילות, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה חייבת בתשלום מס מכל צורה שהיא בקשר לפרס.
6.8. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא יישאו באחריות כל שהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
6.9. למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.
6.10. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות. בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
6.11. לבתי המשפט בתל – אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה אחרת הנוגעת למבצע ו/או לתקנון.

7. פרסום

7.1. המשתתף מסכים באופן בלתי חוזר, כי ככל שיוכרז כזוכה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לסקר את דבר זכייתו ולפרסמה בסוגי במדיה השונים (לרבות אך לא רק: בטלוויזיה, בסלולר, באינטרנט ובעיתונות הכתובה) באופן בלתי מוגבל בזמן, את שמו תמונתו, דבר זכייתו, פרטיו האישיים, תיעוד במצלמת וידיאו ו/או כל תיעוד אחר של מעמד קבלת הפרס ו/או מימוש הזכייה.

7.2. יובהר בזאת, כי זוכה שדבר זכייתו סוקר, לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי תמורת השתתפותו בפעילות (תמורה- בין אם כספית ו/או זיכוי ו/או כל הטבה אחרת). אין באמור כדי לחייב את החברה לצלם ו/או לפרסם את האמור לעיל.

7.3. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום בכל מדיה ו/או בכל אמצעי תקשורת.

7.4. למען הסר ספק, החברה רשאית להציג את התכנים המשתתפים בפעילות מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, בעמודי הפעילות ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות ) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

העבירו אותי לצ'אט
איך נוכל לעזור לך? :)