משלוח מהיר עד פתח הבית וחינם ברכישה מעל 449 ₪

TERM NIGHT SESSION

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה.

1. מועד ומקום האירוע
אירועי הדמו וההשקות מתקיימים במהלך השנה. להלן האירוע הקרוב: כפר סירקין | 20/12/22 | בשעה 19:00

2. מסירת פרטים
2.1. טרם ביצוע ההרשמה לאירוע (להלן: “ההרשמה”) הנך נדרש תחילה למסור פרטים אישיים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה, טלפון קווי ונייד, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי תשלום
2.2. במסירת הפרטים כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני, המשתמש נותן לחברה ו/או מי מטעמה אישור לשלוח אליו חומר פרסומי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת עד לקבלת הודעה בכתב של המשתמש אודות אי רצונו בקבלת הפרסום האמור.
2.3. באישור תקנון זה, מאשר המשתתף להעביר את פרטיו לאיגוד הטניס בישראל לצורך אימות כרטיס המאמן שברשותו ובדיקת תוקפו. כמו כן, מאשר המשתתף להעביר לאיגוד הטניס בישראל את פרטיו לצורך שליחת דברי פרסום, עדכונים שותפים באימייל ובמסרונים.
2.4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3. אופן ההרשמה לאירוע באתר
3.1. לצורך ביצוע ההרשמה, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה (להלן: “ההצעה”), בכפוף לחתימת המשתמש על טופס הצהרת בריאות. לאחר ביצוע ההרשמה וחתימת המשתמש על טופס הצהרת הבריאות, רשאית החברה לקבל את ההצעה או לדחות אותה, ורק קבלת אישור מהחברה בדואר אלקטרוני תחשב כאישור בדבר קבלת ההצעה. אתר זה הינו אתר ישראלי והתשלום בו מתבצע בשקלים חדשים בלבד. עמלת המרה של מטבע זר, אם וככל שתהא, תשולם על חשבון המשתמש בלבד.
3.7. ההרשמה לאירוע הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

4. מועדי הרשמה
4.1. ניתן לבצע את ההרשמה באתר בכל ימות השבוע, 24 שעות ביממה, עד לסגירת ההרשמה.

5. תנאי ההשתתפות בפעילות

כתנאי להרשמה, יחתום המשתתף על אישור תקנון זה הכולל הצהרות בריאות מובהר כי לא תותר השתתפות באירוע ללא חתימה על התקנון והצהרת הבריאות הכלולה בו .
5.5.1. הריני להצהיר בזאת כי בריאותי תקינה ואני כשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף באירוע ה-DEMO night session Wilson שיערך בתאריך 20.12.22 או במועד סמוך לו (להלן: “האירוע”) והתאמנתי לקראתו כנדרש.
5.5.2. אינני סובל/ת מבעיות בריאותיות ו/או רפואיות כלשהן ו/או לא ידוע לי על בעיות כאמור העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפותי באירוע וכי השתתפות כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי, כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי באירוע בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.
5.5.3. ידוע לי כי השתתפות באירוע כרוכה במאמץ פיזי ואני מבינ/ה כי השתתפותי באירוע, במידה ואיני כשיר/ה גופנית כיאות עלולה לסכן את בריאותי.
5.5.4. במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את קבוצת בן דרור באמצעות בלונדה בע”מ (להלן: “החברה”) במייל לכתובתmaayan@bdg.co.il
5.5.4.1. השתתפות באירוע הינה באחריותי הבלעדית וכי ידוע לי כי Wilson ישראל או כל גוף אחר שקשור לאירוע לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש גירמו לי טרם האירוע, במהלכו או אחריות ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או הועדה המארגנת.
5.5.4.2. הורה של משתתף/ת באירוע אשר הינו מתחת לגיל 18 מחויב לחתום על תקנון זה וכן על אישורו בדבר השתתפות ילדו באירוע.
5.5.5. אני החתומ/ה מטה נותן/ת בזה אישור למארגנים ולכל הגופים הקשורים באירוע למסור להם לפי דרישתם כל מידע רפואי שיתבקש אודותיי הן בעל פה והן בכתב.
5.5.6. ידוע לי שבמידה ויידרש פינוי שלי ע"י אמבולנס מהאירוע , עלות הפינוי והאשפוז ככל שיידרש ישולם על ידי, והנני פוטר את המארגנים מכל תשלום שהוא.
5.5.7. הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת כל המוסדות, הגופים, לרבות הרפואיים, והצוות הפרא רפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא למסירת המידע האמור.
5.5.8. אני מתחייב/ת למלא אחר כל ההוראות, התקנות והדרישות שהחברה או הועדה המארגנת יחליטו עליהן לפני האירוע או במהלכו.
5.5.9. בחתימתי כי אני מאשר הוראות תקנון זה אני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל האמור לעיל והצהרת הבריאות הכלולה בתקנון זה תואמת את מצבי הרפואי.

6. תנאים נוספים
1. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בצילומים ו/או תמונות ו/או סרטונים של כל משתמש ו/או המשתתף באירוע, במהלך האירוע לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, בכל מדיה שהיא ובכל זמן שהוא.
2. אני מאשר לחברה ו/או למטה ההפקה ו/או למי מטעמם להשתמש בצילומים שלי לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה. ידוע לי כי הגופים הנ”ל רשאים להשתמש בצילומים
3. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריות החברה בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של המשתמש.
5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
6. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שחל מע”מ עליהם על פי הדין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
7. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
8. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
9. טורניר הנשים והגברים יתקיים בתנאי שיהיו מעל 8 מאמנות / מאמנים רשומות / רשומים. במקרה של ביטול הטורניר הודעה תשלח במסרון ובאימייל לנרשמות ולנרשמים.

העבירו אותי לצ'אט
איך נוכל לעזור לך? :)