משלוח מהיר עד פתח הבית וחינם ברכישה מעל 449 ₪

אליפות ישראל בטניס 2019

תקנון פעילות וילסון באליפות ישראל

הגדרות:
בתקנון זה יהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצידם אלא אם מתחייב אחרת מהקשר הדברים.

"הפעילות" : פעילות הנערכת לפי כללים ותנאים שבתקנון זה. ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמת המשתתף לתנאי התקנון, ולכן הנך מתבקש לקרוא את התנאים בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואולם מתייחסים, כמובן גם לנשים.

"עורכת הפעילות/החברה": קבוצת "פלג ניל בע"מ" ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים עמה.

"משתתף" – כל משתתף אשר נכח באירוע אליפות ישראל בקאנטרי רעננה בתאריך 29.12.19, נכנס לאתר Wilson.co.il והזין בפופ-אפ ייעודי את תשובתו אודות מספר הכדורים שנמצאים בסלים המוצגים במתחםWilson בקאנטרי רעננה בתאריך 29.12.19 וכן את שמו המלא, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלו והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"תקופת הפעילות": הפעילות תחל ביום 29/12/19 ותסתיים ביום 29/12/19. עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות לפי מידת הצורך, לרבות להפסיקה ו/או לבטלה. כל שינוי כאמור יובא לידיעת הציבור באמצעות עדכונים שיפורסמו ע"י עורכי הפעילות.

1. תנאי ההשתתפות המצטברים בפעילות:

1.1 על המשתתף להיכנס לאתר Wilson.co.il ולהזין בפופ-אפ (חלון קופץ) את תשובתו אודות מספר הכדורים שלהערכתו נמצאים בסלי הכדורים המוצבים במתחם WILSON בהתאם למידע המופיע על נפח סל הכדורים והיקף כל כדור באירוע אליפות ישראל המתקיים בקאנטרי רעננה בתאריך 29.12.19 וכן את שמו המלא, מספר הטלפון הנייד שברשותו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.
1.2 תשובתו של המשתתף מוגבלת לתשובה אחת בלבד,
1.3 בתום תקופת הפעילות תיבחר ע"י צוות שופטים הזוכה שהשיב ראשון את התשובה המדויקת/הקרובה ביותר מבין התגובות למספר הכדורים שהיה בפועל. הזוכה שייבחר יזכה במחבט טניס וילסון מדגם Blade, החתום אישית ע"י שחקן הטניס סטפנוס ציציפס.
1.4 מובהר כי בחירת הזוכה תיעשה מבין המשתתפים שעונים על הפרטים המופיעים בסעיף מספר 1.1 כאמור ואשר מילאו את כל הפרטים הנדרשים לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
1.5 יודגש כי המשתתף, מצהיר ומאשר כי:

1.5.1 הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה ותנאיו.

1.5.2 הוא מאשר ומסכים כי ייתכן והוא יזכה לפומביות וחשיפה ברשת האינטרנט ובאמצעי מדיה נוספים והוא מסכים לכך.

1.5.3 עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. בהשתתפותו בפעילות, מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ומי שמעוניין להשתתף בפעילות, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

1.5.4 מאשר לחברת פלג ניל בע"מ (וילסון ישראל) לשלוח תקשורים אודות מבצעים והטבות במסרונים ובדואר אלקטרוני.
1.5.5
2. הזכייה בפעילות:
2.1. צוות שופטים, שיורכב מנציגי עורכת הפעילות (להלן: "צוות השופטים"), יבחרו בתום תקופת הפעילות, את התשובה המדויקת/הקרובה ביותר מבין התשובות שהועלו ע"י המשתתפים במהלך הפעילות למספר הכדורים שהיה בפועל בסלי הכדורים במתחם WILSON. (להלן: "התשובה הנכונה"). במקרה של מספר תשובות מדויקות או מספר תשובות הקרובות באופן זהה לתשובות הנכונה, תיבחר מבין התשובות הנ"ל הזוכה שהעלה את התשובה במועד המוקדם ביותר בתקופת הפעילות.
2.2. לאחר הכרזת הזוכה תנסה עורכת הפעילות ליצור קשר עם הזוכה ע"פ מספר הטלפון/האימייל שהמשתתף מסר (לפחות 2 ניסיונות). במידה ולא ישיב הזוכה לפניית עורכת הפעילות אליו בדבר הזכייה ולא ייוצר קשר בחזרה בתוך שלושה ימי עסקים מפניית עורכת הפעילות הראשונה אליו, יוענק הפרס לזוכה שהגיע במקום שלאחריו.
2.3. הניסיונות ליצור קשר עם הזוכה יעשו בשעות העבודה הרגילות של עורכת הפעילות.
2.4. מועמד לזכייה שלא עמד בתנאי התקנון תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
2.5. על החלטתו הבלעדית של צוות השופטים ו/או על כל עניין הנוגע אליה לא ניתן יהיה לערער, וקביעתה של עורכת הפעילות בעניין זה הינה סופית ומוחלטת.
2.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:

• חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
• סירוב הזוכה למסירת מלוא פרטיו של הזוכה.
• סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
• הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב מטעם עורכת הפעילות.
• הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס.
• כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
• הפרת תקנון זה.

3. הפרסים והענקתם:
3.1 מימוש הפרס: השתתפות בתחרות באתר Wilson.co.il שתיערך כחלק מאירוע אליפות ישראל שתתקיים ב-29.12.19, כאשר הזכייה בתחרות זו תעניק לזוכה מחבט טניס חתום אישית ע"י שחקן הטניס סטפנוס ציציפס.
3.2 עורכת הפעילות תהא זכאית לצלם את הזוכה בעת קבלת הפרס ולפרסם את התמונות מבלי שהזוכה וכל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי.
3.3 קבלת הפרס ע"י הזוכה בכפוף למילוי התנאים המפורטים בתקנון זה, תחשב כמילוי מלא ומוחלט של כל התחייבויות עורכת הפעילות ע"פ התקנון ועורכת הפעילות תהא פטורה מכל אחריות בגין הפרס או בקשר אליו.
3.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להחליף את הפרס מכל סיבה שהיא בכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ו/או להוסיף פרס/פרסים נוספים על הפרס הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידה ומטעמה.
3.5 החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרס עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לכל שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בפרס ו/או בקשר עמו.

4. פסילת משתתפים
4.1. עורכת הפעילות תהא רשאית למנוע השתתפות משתתף לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ולא תהא למשתתף כל זכות לתביעה נגד עורכת הפעילות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו.
4.2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה מכל סיבה שתמצא לנכון, אשר יש בה על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה, לעכב ו/או לבטל את הזכייה.
4.3. עורכת הפעילות רשאית לבטל את הזכייה למשתתף הזוכה אם לפי דעתה הזוכה פעל בחוסר תום לב ו/או ביצע מעשה של מרמה, עבירה כלשהי, הפרה של תנאי התקנון או של הוראות כל דין, וזאת גם אם היה זוכה בפעילות אף ללא מעשה המרמה.

5. אחריות
5.1. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בכל צורה שהיא לפעילותה ו/או לתקינותה ו/או לתפקודה של כל רשת תקשורת, לרבות מחשבים ו/או שרתים, על כל מרכיביהן, והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ו/או במחשבים ו/או בתוכנות ו/או במערכות הנ"ל, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן באספקת איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למאן דהוא בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. בכלל זה, עורכת הפעילות אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל תקלה או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות.
5.2. כל משתתף בעצם השתתפותו בפעילות מצהיר, כי ידוע לו, כדלקמן:
5.2.1 כי לא ניתן להבטיח כי כל הפעולות של המשתתף, יקלטו במחשבי עורכת הפעילות במועד וזאת בשל סיבות שאינן תלויות בעורכת הפעילות ו/או במי מטעמה, כגון תקלה טכנית ו/או אי קליטה ברשת, לרבות במקרים בהם יהיה צורך בניתוק או הגבלה זמנית של השירות לשם ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מידיות במערכות הרלוונטיות, או בעתות חירום לאומי או מסיבות בטחון לאומי, והמשתתף מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך ומצהיר כי ידוע לו שההשתתפות בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת התקשורת.
5.2.2 כי ידוע לו כי כתובת הדואר האלקטרוני נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מפני כל טעות ו/או תקלה ועל כן לא יהיה רשאי להעלות נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם עקב טעות, איחור, כשל טכני, תקלה או כל סיבה אחרת הנוגעת לתוכנות האמורות.
5.2.3 כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצ"ב, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיוצ"ב אירועים שאינם תלויים בעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא ייחשבו כהפרה של התקנון ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
5.2.4 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון מובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בפעולתו ו/או הסכמתו, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורכת הפעילות בקשר עם הפעילות, העלולה להשפיע על חלוקת הפרס ו/או על מימושו.
5.2.5 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש הקשורים בפרס ו/או במימושו ו/או באי מימושו.
עורכת הפעילות לא תהיה אחראית למימוש הפרס ע"י המשתתף אלא אך ורק לאספקת הפרס לידי המשתתף הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית כלפי כל אדם ו/או גוף ככל שתתבטל ו/או תידחה.
5.2.6 המשתתף מתחייב לשפות את עורכת הפעילות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד התמונה על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה ו/או השימוש שיעשה בה.
5.2.7 המשתתף יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את עורכת הפעילות ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווח ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגד מי מהם הנובעת ממעשה ו/או ממחדל של המשתתף שנעשה שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

6. שונות
6.1. השתתפות במבצע מהווה הסכמה מפורשת של המשתתף לקבלת שיחת טלפון ו/או הודעת מייל מעורכת הפעילות בקשר עם הודעה על הזכייה בפרס.
6.2. הזכות לקבלת הפרס הינה אישית ומוקנית לזוכה. הזוכה לא יוכל להסב את הזכות לקבלת הפרס או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף.
6.3. שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע לפעילות ו/או לתקנון, יהא לעורכת הפעילות בלבד.
6.4. בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין, בפעילות.
6.5. למשתתף ידוע כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות יעודכן התקנון.
6.6. כל מס, היטל, או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, בקשר עם הפרס שיחולקו במסגרת הפעילות, ככל שיוטלו, יהיו באחריות המשתתף ו/או הזוכה ועל חשבונו בלבד. עורכת הפעילות לא תהיה חייבת בתשלום מס מכל צורה שהיא בקשר לפרס.
6.7. מבלי לגרוע מהאמור, האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.
6.8. למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת בשל העובדה כי הזכייה בה תלויה ביכולת ולא בגורל.
6.9. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיוצר במהלך הפעילות. בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
6.10. לבתי המשפט בתל – אביב יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה אחרת הנוגעת למבצע ו/או לתקנון.

7. פרסום

7.1. המשתתף מסכים באופן בלתי חוזר, בעצם השתתפותו בפעילות כי ככל שיוכרז כזוכה, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לסקר את דבר זכייתו ולפרסמה באמצעי במדיה או התקשורת השונים (לרבות אך לא רק: בטלוויזיה, בסלולר, באינטרנט ובעיתונות הכתובה) באופן בלתי מוגבל בזמן, את שמו תמונתו, דבר זכייתו, פרטיו האישיים, תיעוד במצלמת וידיאו ו/או כל תיעוד אחר של מעמד קבלת הפרס ו/או מימוש הזכייה.

7.2. יובהר בזאת, כי זוכה שדבר זכייתו סוקר, לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי תמורת השתתפותו בפעילות (תמורה- בין אם כספית ו/או זיכוי ו/או כל הטבה אחרת). אין באמור כדי לחייב את החברה לצלם ו/או לפרסם את האמור לעיל.

7.3. למען הסר ספק, החברה רשאית להציג את התכנים המשתתפים בפעילות מעת לעת, באתרי האינטרנט שבבעלותה ו/או בניהולה, בעמודי הפעילות ו/או בכל מקום אחר (גם לאחר תום הפעילות ) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

העבירו אותי לצ'אט
איך נוכל לעזור לך? :)